cs en

Vybudování lesní cesty

Vybudování lesní odvozní cesty Malinová v polesí Spálené Poříčí v k.ú. Míšov

 

Lesy poskytují od nepaměti cennou surovinu, dříví a obživu mnoha rodinám v regionu. Stejně tak lesy u Míšova v Plzeňském kraji. Tyto lesy jsou součástí chráněné krajinné oblasti Brdy. Pro Brdy je charakteristická nadmořská výška 500-800 m n.m.  a typická dřevina smrk, jemuž vyhovuje stanoviště ovlivněné vodou.

Smrk se zde sázel z ekonomických důvodů jako významná hospodářská dřevina, po které byla a je vysoká poptávka ve stavebnictví a v dřevozpracujícím průmyslu.

Brdy jsou pramennou oblastí mnoha drobných vodních toků a některé lokality jsou velmi podmáčené a pro lesní techniku obtížně dostupné.

To je i případ lokality „Malinová“ v k. ú. Míšov, kde výchova lesních porostů v několika odděleních lesa byla oddalována právě pro obtížnou přístupnost v zamokřeném terénu. Také odvoz vytěženého dřeva z této lokality nebyl možný z důvodu výjezdu na silnici přes obec Míšov, neboť obecní cesta vedoucí zástavbou není na průjezd těžkých nákladních aut stavěná.

Rozhodnutí o vybudování zpevněné lesní cesty padlo již v roce 2018. Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace završené stavebním povolením a po výběru zhotovitele bylo úspěšně požádáno o dotaci Ministerstva zemědělství z Programu rozvoje venkova na investice do lesnické infrastruktury.

Záměrem dotačního projektu je rekonstrukce technologické linky a lesní svážnice na lesní odvozní cestu třídy 1L zvětšením volné šířky cesty na 4 m , vybudováním vozovky z vibrovaného štěrku v délce  989 m a funkčního odvodnění.

Stavební práce byly zahájeny na podzim 2021, hlavní práce prováděny v r. 2022, dokončení je plánováno v letošním roce.

Technické potíže spojené se sníženou únosností podmáčeného podloží byly překonány spoluprací geotechnika a projektanta s technickým dozorem a vlastníkem lesa.

Doplňková sanační opatření méně únosné zemní pláně si vyžádala vícenáklady 758 782,-Kč bez DPH,  skokový nárůst cen materiálů vlivem vysoké inflace byl zhotoviteli zohledněn úhradou části nákladů ve výši 196 944,- Kč. Původní smluvní cena 3 282 428,- Kč bez DPH se zvýšila na 4 238 154,-Kč bez DPH.

Pokud zhotovená cesta úspěšně projde závěrečnou kontrolou poskytovatele dotace, je možné získat spolufinancování ve výši 90 % původní částky, tj. 2 854 619,-Kč

Cesta po rekonstrukci bude mít třídu 1L 4,0/30, zpevněnou vozovku z vibrovaného štěrku v délce 989 m, sjezd na jinou účelovou komunikaci s vozovkou z asfaltového betonu v délce 25 m, funkční odvodnění 8 propustky, 3 sklady dříví zpevněné drceným kamenivem, 9 ks hospodářských sjezdů do lesních porostů, 1 výhybnu.

Rekonstrukcí technologické linky 4L a svážnice 3L na odvozní cestu třídy 1 L dojde ke zpřístupnění lesa pro lesnické hospodaření a vznikne propojení se stávajícími odvozními cestami v lokalitě s napojením na veřejnou silniční síť. Odvoz dřeva bude realizován po pozemcích ve vlastnictví majitele lesa bez průjezdu odvozních souprav s dřívím po místních komunikacích obce Míšov, které nejsou na tuto zátěž dimenzovány.

 

(Převzato z hlášení o změně č.3)

Celkové výdaje projektu:
5 021 419,- Kč s DPH

Celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace:
4 114 920,-Kč bez DPH

Celková výše přiznané dotace:
2 854 619,-Kč bez DPH

Příspěvek EU:
1 413 036,- Kč bez DPH

Příspěvek z národních zdrojů:
1 441 583,-Kč bez DPH

Soukromé výdaje:
1 260 301,-Kč bez DPH

Přílohy