cs en

Obnova památek

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze je vlastníkem několika kulturních památek, o jejichž stav pečuje. Jejím cílem je údržba a šetrná obnova památky se zachováním autenticity a umělecko-historické hodnoty v souladu s moderními přístupy památkové péče. Chápe vlastnictví jakékoliv kulturní památky jako trvalou péči o veřejné kulturní dědictví a snaží se řešit tuto problematiku v širších souvislostech při úzké často interdisciplinární spolupráci architekta, restaurátora a zástupců dotčených institucí.

Kanovnický dům č. p. 60

Budova bývalého kapitulního děkanství na Hradčanském náměstí č. p. 60 získala svou současnou klasicistní podobu při přestavbě v letech 1820 – 1822. V jejím podzemí se nacházejí dochované gotické sklepy. V současnosti je celý dům chráněn jako kulturní památka. Své místo v něm má mimo jiné galerie a restaurace. Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze jakožto vlastník objektu za podpory Hlavního města Prahy v roce 2019 zrestaurovala dvoukřídlá klasicistní vrata v průjezdu domu za přispění dotace na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu.

Kanovnický dům č. p. 62

Kanovnický či též kapitulní dům č. p. 62 na Hradčanském náměstí v Praze 1 je původně renesanční palácová stavba z roku 1596. Fasádu na nádvoří zdobí krásná renesanční sgrafita. V 1. třetině 18. století prošla velká část budovy barokní přestavbou a vnější fasáda tak byla doplněna o nové barokní tvarosloví. V současnosti je dům chráněn jako kulturní památka a sídlí v něm mimo jiné Knihovna pražské metropolitní kapituly.

V roce 2016 se uskutečnila renovace vstupních vrat za podpory Účelové dotace na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu Hlavního města Prahy.

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice je památkou stojící na místech bývalé vinice a usedlosti Hadovka v Praze 6 – Dejvicích v ulici Nad Komornickou. Jedná se o drobnou barokní stavbou postavenou již po roce 1750. Probošt Metropolitní kapituly Hadovku zakoupil v roce 1872.

V roce 2015 byly restaurovány vstupní ocelové dveře s brankou, spolu se všemi okenicemi a mřížemi, dále kamenné ostění oken, tzv. šambrány, a mramorový práh. Část financí na tyto nákladné práce byla čerpána z programu městské části Prahy 6, „Programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2015“. V roce 2016 se uskutečnila kompletní renovace sloupkového barokního oltáře. Restaurátorské práce byly spolufinancovány Metropolitní kapitulou a Ministerstvem kultury ČR v rámci „Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2016“. V roce 2016 a 2017 byla také restaurovány ilusivní výmalby od Josefa Navrátila z roku 1853 v rokokovém stylu, a to s pomocí „Programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2016“ a „Památkové dotace na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu na rok 2017“ vyhlášené městkou částí Praha 6. Na jaře roku 2018 probíhá oprava vnějšího pláště kaple za finanční spoluúčasti Městské části Praha 6 z dotačního programu Památková dotace pro rok 2018 ve výši 75 000 Kč.

Kostel a fara sv. Apolináře

Kostel sv. Apolináře nechal vystavět Karel IV. v letech 1360-90. Od počátku zde působilo kanovnické kolegium, tzv. Kolegiátní kapitula u sv. Apolináře, která se v roce 1503 sloučila se Svatovítskou kapitulou. Kostel sv. Apolináře tak přešel do správy metropolitní kapituly a ta jej také spravuje v současnosti. Jednolodní gotický kostel byl v polovině 18. století barokně přestavěn, ale v letech 1893-98 získal zpět svůj gotický vzhled při puristické přestavbě Josefa Mockera. Při této přestavbě byly na stěně lodi odkryty původní gotické fresky z konce 14. století.

V roce 2013 kapitula s podporou Ministerstva kultury ČR opravila střechu a krovy fary a odvodnila jižní stěnu kostela. Tyto práce byly realizovány s pomocí Havarijního programu pro rok 2013. V roce 2014 se uskutečnila oprava fasády kostela, tato renovace byla spolufinancována z Havarijního programu pro rok 2014 vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. Spravena byla i fasáda fary, a to v roce 2016 s přispěním Účelové dotace na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu Hlavního města Prahy. V roce 2019 začala kapitula restaurovat také západní fasádu kostela s využitím finančního příspěvku poskytovaného Ministerstvem kultury pro rok 2019.

Zámek Spálené Poříčí

Svatovítská kapitula v roce 1749 zakoupila renesanční zámek ve Spáleném Poříčí. Na přelomu 18. a 19. století byl zámek v duchu moderních historizujících směrů z části novogoticky přestavěn. V současnosti je zámek zapsán na seznam chráněných památek a metropolitní kapitula jej využívá zejména pro ubytování škol v přírodě.

V roce 2017 proběhly restaurátorské práce na vstupních dveřích na severním křídle zámku a zároveň udržovací práce na původních sgrafitových dvorních fasádách a to včetně dvou vstupních renesančních portálů. Tyto práce se uskutečnily za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017".
Na jaře roku 2018 byla vyměněna střešní krytina dvorního ochozu zámku za finanční spoluúčasti Plzeňského kraje z dotačního okruhu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" pro rok 2018 ve výši 100 000 Kč. Ve třetím čtvrtletí roku 2018 bude provedena II. etapa obnovy a restaurování sgrafitové fasády, spolufinancována Ministerstvem kultury ČR z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2018." ve výši 448 000 Kč.
V roce 2019 provádí metropolitní kapitula s finančním přispěním Plzeňského kraje z dotačního programu "Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky 2019" obnovu historického hodinového stroje s dvojicí ciferníků z přelomu 19. a 20. století.

Lesní kaplička se studánkou u Netvořic

Kapličku nad studánkou nechal v roce 1936 postavit krejčí z Prahy pan Augustýn Sýkora, na památku své manželky, která ke studánce chodívala. Postavena byla za pouhých 8 dní stavitelem Antonínem Zemanem z Rabyně. Ke slavnostnímu vysvěcení došlo 19. července téhož roku za přítomnosti faráře Petra Sirotka. Za zmínku stojí také období německé okupace, kdy byla kaplička hojně využívána jako útočiště pro obyvatele Netvořic a dalších okolních obcí.

V současnosti patří kaplička i s přilehlým lesem, v kterém se nachází Metropolitní kapitule u sv. Víta v Praze. V rámci obnovy památek byla kaplička v roce 2017 na náklady kapituly komplexně zrekonstruována. Konkrétně se jednalo o provedení nových omítek a výmalby, odizolování vyzdívky proti zemní vlhkosti, nového omítnutí a voděodolného nátěru střechy, odstranění poškozeného dřevěného stropního podhledu a položení nové dlažby v interiéru kaple.