cs en

Obnova památek

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze je vlastníkem několika kulturních památek, o jejichž stav pečuje. Jejím cílem je údržba a šetrná obnova památky se zachováním autenticity a umělecko-historické hodnoty v souladu s moderními přístupy památkové péče. Chápe vlastnictví jakékoliv kulturní památky jako trvalou péči o veřejné kulturní dědictví a snaží se řešit tuto problematiku v širších souvislostech při úzké často interdisciplinární spolupráci architekta, restaurátora a zástupců dotčených institucí.

Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice je nemovitou kulturní památkou stojící na místech bývalé vinice usedlosti Hadovka v Praze 6 – Dejvicích v ulici Nad Komornickou. Svatovítská kapitula stala jejím vlastníkem v roce 1872. Jedná se o drobnou barokní stavbu postavenou již po roce 1750.

V roce 2015 byly restaurovány vstupní ocelové dveře s brankou, spolu se všemi okenicemi a mřížemi, dále kamenné ostění oken tzv. šambrány a mramorový práh. Část financí na tyto nákladné práce byla čerpána z programu Městské části Prahy 6, Programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2015. V roce 2016 se uskutečnila kompletní renovace sloupkového barokního oltáře. Restaurátorské práce byly spolufinancovány Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze a Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2016. Od roku 2016 probíhá také restaurování ilusivní freskové výmalby od Josefa Navrátila z roku 1853 ve stylu rokoka. A to s poskytnutím Programové dotace na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru na rok 2016 a Památkové dotace na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu v roce 2017.

Kanovnický dům č. p. 62/10

Kanovnický či též kapitulní dům č. p. 62 na Hradčanském náměstí v Praze 1 je původně renesanční palácová stavba z roku 1596. Fasádu na nádvoří zdobí krásná renesanční sgrafita. V 1. třetině 18. století prošla velká část budovy barokní přestavbou a vnější fasáda tak byla doplněna o nové barokní tvarosloví. V současnosti je dům chráněn jako kulturní památka a sídlí v něm mimo jiné Knihovna pražské metropolitní kapituly.

V roce 2016 se uskutečnila renovace vstupních vrat za podpory Účelové dotace na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu Hlavního města Prahy.

Zámek Spálené Poříčí

Svatovítská kapitula v roce 1749 zakoupila renesanční zámek ve Spáleném Poříčí. Na přelomu 18. a 19. století byl zámek v duchu moderních historizujících směrů z části novogoticky přestavěn. V současnosti je zámek zapsán na seznam chráněných památek a metropolitní kapitula jej využívá zejména pro ubytování škol v přírodě.

V roce 2017 probíhají restaurátorské práce na vstupních dveřích na severním křídle zámku. A zároveň udržovací práce na původních sgrafitových dvorních fasádách a to včetně dvou vstupních renesančních portálů. Tyto práce se uskutečňují za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2017.

Kostel a fara sv. Apolináře

Kostel sv. Apolináře nechal vystavět Karel IV. v letech 1360-90. Od počátku zde působilo kanovnické kolegium, tzv. Kolegiátní kapitula u sv. Apolináře, která se v roce 1503 sloučila se Svatovítskou kapitulou. Kostel sv. Apolináře tak přešel do správy metropolitní kapituly a ta jej také spravuje v současnosti. Jednolodní gotický kostel byl v polovině 18. století barokně přestavěn, ale v letech 1893-98 získal zpět svůj gotický vzhled při puristické přestavbě Josefa Mockera. Při této přestavbě byly na stěně lodi odkryty původní gotické fresky z konce 14. století.

V roce 2013 kapitula s podporou Ministerstva kultury ČR opravila střechu a krovy fary a odvodnila jižní stěnu kostela. Tyto práce byly realizovány s pomocí Havarijního programu pro rok 2013. V roce 2014 se uskutečnila oprava fasády kostela, tato renovace byla spolufinancována z Havarijního programu pro rok 2014 vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR. Spravena byla i fasáda fary, a to v roce 2016 s přispěním Účelové dotace na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty hmotného objektu Hlavního města Prahy.