cs en

Obecné zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů

V této sekci naleznete přehled hlavních principů ochrany soukromí a zpracování osobních údajů , kterými se řídí Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, se sídlem Hrad III. nádvoří 48/2, 119 01 Praha 1 - Hradčany, IČO: 144 51 115 (dále jen „ Metropolitní kapitula").

Metropolitní kapitula zpracovává jakožto správce osobní údaje (tj. veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – dále také jako „ subjekt údajů") v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „ GDPR") a dalšími relevantními předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování údajů probíhá na území České republiky a Metropolitní kapitula nemá v úmyslu tyto údaje předávat do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Metropolitní kapitula zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytnou pro vypořádání vzájemných práv a povinností, po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy nebo po dobu výslovně uvedenou v souhlasu, který za určitými účely získává.

Metropolitní kapitula chrání osobní údaje, které zpracovává, prostřednictvím technických a organizačních opatření tak, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům nebo k jejich jinému zneužití. Metropolitní kapitula si pečlivě vybírá své obchodní partnery, kteří pro ni dále zpracovávají některé údaje. Tito zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nejsou oprávněni využít jim poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly Metropolitní kapitulou zpřístupněny. Aktuální seznam zpracovatelů je vždy k dispozici v sídle Metropolitní kapituly nebo může být subjektům údajů zaslán na základě jejich žádosti adresované na [email protected]. Vyžadují-li to dále právní předpisy, je Metropolitní kapitula povinna některé osobní údaje předat orgánům veřejné moci (např. Policii ČR či jiným orgánům činným v trestním řízení apod.).

Metropolitní kapitula upozorňuje, že webové stránky Metropolitní kapituly mohou obsahovat externí odkazy na webové stránky jiných správců či zpracovatelů, na něž se nevztahují tyto Obecné zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů.

Metropolitní kapitula používá na svých webových stránkách cookies. Bližší informace naleznete zde.

Metropolitní kapitula dodržuje při zpracování zásady uvedené v čl. 5 GDPR představující základ legálního zpracování, a to konkrétně:

 1. zákonnost, korektnost, transparentnost – osobní údaje zpracovává pouze na základě nejméně jednoho právního důvodu (titulu) a vůči subjektům údajů jedná transparentně a korektně;
 2. omezení účelu – osobní údaje shromažďuje pouze pro jasně vymezené účely, o kterých subjekty údajů vždy řádně informuje;
 3. minimalizace údajů – data subjektů údajů zpracovává pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu;
 4. přesnost – zasazuje se o to, aby osobní údaje, které zpracovává, byly v maximální možné míře přesné a aktuální;
 5. omezení uložení – osobní údaje zpracovává pouze po dobu nezbytnou pro daný účel;
 6. integrita a důvěrnost – technicky a organizačně zabezpečuje osobní údaje tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu, zkopírování, zveřejnění, pozměnění nebo zničení prolomením bezpečnostních opatření.

Právními důvody (tituly)se rozumí oprávnění Metropolitní kapituly jakožto správce osobní údaje zpracovávat. Jedná se o zpracování založené na (i) souhlasu, (ii) plnění smlouvy, (iii) zákonné povinnosti, (iv) ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů, (v) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo (vi) oprávněném zájmu správce či třetí strany. Právní důvody jsou základním předpokladem pro zpracování v souladu s GDPR. Právní důvod Metropolitní kapitula vždy určuje dle účelu, za kterým zpracování provádí. Nejčastěji se jedná o zpracování, které potřebuje pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, pro splnění povinnosti, kterou jí ukládá právní předpis, zpracování založené na souhlasu subjektu údajů, příp. na základě oprávněného zájmu Metropolitní kapituly (zejm. na ochraně svého majetku a bezpečnosti osob).

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjekty údajů musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Jedná se o aktivní a dobrovolný projev jejich vůle, k němuž nesmí být nuceni. Poskytuje se vždy k určitému účelu zpracování, o kterém Metropolitní kapitula subjekty údajů řádně informuje. Souhlas je vždy odvolatelný. V případě odvolání souhlasu Metropolitní kapitula přestane osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v souhlasu, resp. je zlikviduje, pokud není oprávněna nadále dané osobní údaje zpracovávat pro jiné účely na základě jiných právních důvodů zpracování.

Subjekty údajů mají právo na určité informace o zpracování jejich osobních údajů. Jde především o informace o účelu zpracování, právním důvodu, době zpracování atd. Úplný výčet informací, které Metropolitní kapitula subjektům údajů poskytuje při shromažďování jejich osobních údajů, jsou obsaženy v čl. 13 a 14 GDPR (informační povinnost).

Dále mají subjekty údajů (v případě splnění dalších podmínek) i další* práva* založená na jejich aktivitě (žádosti):

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu , resp. doplnění;
 • právo na výmaz ;
 • právo na omezení zpracování ;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku ,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování , včetně profilování.

V případě, že subjekty údajů vůči Metropolitní kapitule tato práva uplatní, Metropolitní kapitula se jejich žádostí zabývá a bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) ji bezplatně vyřídí.

Subjekty údajů mají taktéž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

V případě jakéhokoli dotazu týkajícího se ochrany soukromí a zpracování osobních údajů Metropolitní kapitulou, prosím, kontaktujte Metropolitní kapitulu na adrese: [email protected]