cs en

Vyhlášení výběrového řízení

Varhaník - zástupce ředitele kůru

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze (dále jen vyhlašovatel) vypisuje výběrové řízení na místo Varhaník - zástupce ředitele kůru v katedrále sv. Víta v Praze v rozsahu 0,6 pracovního úvazku.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech. První kolo se uskuteční ve dnech 29. a 30. listopadu 2023 v katedrále sv. Víta, druhé kolo proběhne 8. prosince 2023 v budově Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Hrad III. nádvoří 48/2 (budova vedle katedrály sv. Víta). V případě velkého zájmu si vyhlašovatel vyhrazuje právo vybrat do prvního kola maximálně osm (8) uchazečů na základě vyhodnocení došlých materiálů. Do druhého kola postoupí maximálně tři (3) uchazeči.

Podmínky výběrového řízení

1. Přihláška do výběrového řízení

Do výběrového řízení budou přijati jen uchazeči s dosaženým vysokoškolským vzděláním v oboru Hra na varhany doloženým kopií vysokoškolského diplomu.

Přihláška do výběrového řízení  zahrnuje rovněž profesní životopis. Přihlášku je možné vyplnit v textovém editoru MS Word, po vytištění podepsat a odeslat (k podpisu je možné využít kvalifikovaný el. podpis, pokud jím uchazeč disponuje). V případě technických problémů s el. přihláškou je možné využít formulář přihlášky k tisku nebo zaslat přihlášku ve stejné struktuře v dokumentu vytvořeném uchazečem.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohami je třeba zaslat:

 • elektronicky na adresu [email protected];
 • doporučeně poštou na adresu: Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Hrad III. nádvoří 48/2, 119 00 Praha 1 - Hradčany.

Přihláška musí být doručena nejpozději 15. listopadu 2023. Později doručené přihlášky nebudou vzhledem k organizačnímu zajištění výběrového řízení akceptovány.

Podáním přihlášky uchazeči vyjadřují souhlas se zněním podmínek výběrového řízení.

2. Průběh výběrového řízení

První kolo výběrového řízení je zaměřeno na posouzení uměleckých a praktických schopností uchazečů. Uchazeče bude hodnotit odborná porota v tomto složení:

 • prof. Jan Hora, český varhaník a pedagog, profesor AMU v Praze
 • Mgr. Jitka Chaloupková, varhaník a pedagog, diecézní organolog (Plzeň)
 • Mgr. Jan Kalfus, varhaník a pedagog, profesor na Pražské konzervatoři
 • Mgr. Josef Kšica, varhaník, sbormistr, ředitel kůru v katedrále sv. Víta
 • Mgr. Roman Michálek Ph.D., sbormistr a pedagog
 • Mgr. Josef Popelka, varhaník, pedagog na Pražské konzervatoři a AMU v Praze
 • Mgr. Václav Uhlíř, varhaník, pedagog, diecézní organolog (Hradec Králové)

V prvním kole budou uchazeči hodnoceni v těchto oblastech:

 1. sólové vystoupení v rozsahu cca 15 minut; požadovány jsou skladby minimálně dvou stylových období;
 2. improvizační vystoupení; volná a tematická improvizace v souhrnném rozsahu cca 10 minut; téma na tematickou improvizaci obdrží uchazeči během prvního kola;
 3. práce se sborem a malým ansámblem v rozsahu cca 20 minut; skladbu, kterou budou uchazeči studovat, obdrží jeden týden před konáním výběrového řízení e-mailem.

Uvedené časy jsou orientační, odborná porota má právo je modifikovat.

Před prvním kolem budou mít uchazeči k dispozici přiměřený čas na přípravu svého vystoupení v katedrále.

Druhé kolo výběrového řízení bude představováno rozhovorem s panelem hodnotitelů, jehož předmětem bude rovněž diskuze o představách (vizích) práce uchazeče pro katedrálu sv. Víta. Panel hodnotitelů pro druhé kolo bude oznámen postupujícím uchazečům po ukončení kola prvního.

Výroky obou porot budou konečné a nebude možné se proti nim odvolat.

Případné dotazy k výběrovému řízení zasílejte prosím na adresu [email protected]

Přílohy