O kapitule

Pražská svatovítská kapitula je veřejnou právnickou osobou, kterou tvoří sbor kněží, ustanovený, aby v katedrále vykonával slavnější liturgické funkce a plnil povinnosti uložené právem či diecézním biskupem. V současné době je to v Čechách nejstarší instituce s nepřerušenou kontinuitou.

Metropolitní kapitulu u sv. Víta tvoří čtyři prelatury (probošt, děkan, arcijáhen a scholastik) a osm sídelních kanonikátů: kustos, kantor, senior, kazatel-děkan od sv. Apolináře (toto označení připomíná připojení kolegiátní kapituly u sv. Apolináře k metropolitní kapitule) a kazatelé I., II., III., IV., zvaní též svatojánští. Místo probošta a děkana je obsazováno volbou. Ostatní následují podle doby příchodu do kapituly. Podle potřeby pověřuje kapitula některé ze svých členů k plnění úkolů vyplývajících z jejího poslání.

Číst více